نقش بازی در رشد و تکامل کودکان

کتاب نقش بازی در رشد و تکامل کودکان بر اساس دستور العملهای اموزشی آزمون غربالگری تکاملی کودکان دو ماهه تا 5 ساله نگارش شده و برای سنین مختلف دستورالعمل های متناسب را ارائه می دهد . این کتاب در 147 صفحه تمام رنگی و بسیار جذاب طراحی شده است .